องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
group คณะผู้บริหาร
นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 093-5270657
นายไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ
รองนายก อบต.วังทอง
โทร : 087-1387134
นายสมบัติ ศรีสวัสฉิม
รองนายก อบต.วังทอง
โทร : 095-1894343
นายสงบ พุทธา
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 090-8625139
group สมาชิกสภา-อบต
นายบุญธรรม เอื้อนไธสง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 087-0928635
นายศักดิ์ดา จันสวย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 087-8628221
นายไพมณี ดุงศรีแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ 1
โทร : 0615471711
นายประยูร เข็มศรีรัตน์
สมาชิกสภา หมู่ 2
โทร : 093-5318962
นายสุริยัน วิลาจันทร์
สมาชิกสภา หมู่3
นายสมพร ภูผิวแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 090-1496701
นายอนุรักษ์ ดุงแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ 6
โทร : 080-1397134
นายสมพงษ์ ซอกรม
สมาชิกสภา หมู่ 8
โทร : 095-6076778
นายหมอน ศรีชนะ
สมาชิกสภาหมู่ 9
โทร : 095-3465900
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-0092596
group สำนักปลัด
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-0092596
นายโกสินทร์ อหันตะ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0840319980
นายบดินทร์ จันทร์โลมา
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุกัญญา แก้วบุดดา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนวัฒน์ เกินดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวดุษฎี ชัยนิคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
group กองคลัง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศิริ พัมณะสาร
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นายวิษณุ มีศิริ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางทอฝัน คำชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนันทนา สิงทุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0817996078
สิบโทชัยวัฒน์ สุวรรณ
นายช่างโยธา
โทร : 0944940429
นายเจริญทอง เนียมจันทร์หอม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสมพงษ์ บุญเทพ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กองการศึกษา
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางบุญหลาย ดวงพิมพ์
ครู คศ.2
น.ส.สมภาร ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2
น.ส.ประนอม จอมทอง
ครู คศ.2
น.ส.ละมุด ชมิฬ
ครู คศ.2
นางวงเดือน เนียมจันทร์หอม
ครู คศ.2
นางสายพิน ขันชารี
ครู คศ.1
นางมลฤดี จันทร์สวย
ครู คศ.1
นางสาวนิภาลักษณ์ โพธิ์ชัยศรี
คศ.1
นางสาววิรามาศ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา