ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารับรองและจัดเตรียมสถานที่ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง