แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
อาหารเสริม (นม) สพฐ 3 แห่ง 30/05/2023
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน (อบต.วังทอง) ภายใต้กลุ่มงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก 23/03/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแมด หมู่ที่ ๕ - ฝายท่ามะนาว รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ ๑๔๗ - ๐๐๕ 03/03/2023
ซื้อวัสดุกีฬาให้หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
อาหารเสริม (นม) เปิดเทอม ศพด. 5 ศูนย์ 18/11/2022
อาหารเสริม (นม) สพฐ. 07/12/2021
อาหารเสริม (นม) สพฐ. 07/12/2021
โครงการจัดซื้อนมเยียวยาโควิส 1/2564 23/06/2021
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. 21/06/2021
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. 21/06/2021
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ อบต.แห่งใหม่ 11/02/2021
อาหารเสริม (นม) ศพด จำนวน 5 ศูนย์ 04/11/2020
อาหารเสริม (นม) สพฐ จำนวน 3 โรงเรียน 04/11/2020
อาหารเสริม (นม) สพฐ จำนวน 3 โรงเรียน 05/08/2020
โครงการต่อเติมห้องเก็บของหลังสำนักงาน 11/06/2020
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เเบบดับเบิ้ลเเค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน 05/06/2020
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เเบบดับเบิ้ลเเค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน 05/06/2020
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เเบบดับเบิ้ลเเค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน 05/06/2020
โครงการพัฒนาด้านการจัดเก็บข้อมูลด้านภาษี (แผนที่ภาษี) 13/05/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) หมู่ที่ ๙ บ้านวังชัย ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) หมู่ ๕ บ้านกำแมด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) หมู่ ๒ บ้านวังดารา ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแมด หมู่ที่ ๕ - ฝายท่ามะนาว รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ ๑๔๗ - ๐๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2023
ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างติดตั้งหอถังระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างติดตั้งหอถังระบบประปาหมู่ที่ 5 บ้านกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 2 บ้านวังดารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน (อบต.วังทอง) ภายใต้กลุ่มงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
จ้างก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ รอบเมรุ หมู่ที่ 4 บ้านคำเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านเหล่าหลวงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านวังแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล ม.7 บ้านวังสมบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้านเหล่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล ม.9 บ้านวังชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 5 บ้านกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านวังสมบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2023
ซื้อวัสดุกีฬาให้หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแมด หมู่ที่ ๕ - ฝายท่ามะนาว รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ ๑๔๗ - ๐๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน (อบต.วังทอง) ภายใต้กลุ่มงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแมด หมู่ที่ ๕ - ฝายท่ามะนาว รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ ๑๔๗ - ๐๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เเบบดับเบิ้ลเเค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/06/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแมด หมู่ที่ ๕ - ฝายท่ามะนาว รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ ๑๔๗ - ๐๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน (อบต.วังทอง) ภายใต้กลุ่มงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เเบบดับเบิ้ลเเค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-0694 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข 5386 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อค่ารับรองและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 8412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างก่อสร้างฐานรากพร้อมย้ายหอถังประปา หมูที่ 8 บ้านเหล่าหลวงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแมด หมู่ที่ ๕ - ฝายท่ามะนาว รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ ๑๔๗ - ๐๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิด เทอม ศพด. 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดเทอม สพฐ. 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) หมู่ที่ ๙ บ้านวังชัย ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและตกแต่งบ่อขยะด้วยเครื่องจักรพร้อมกลบ บ้านวังทอง หมู่ ๑ ตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2023
จ้างบริการเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างเหมาบริการงานธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้าง้เหมาบริการตำแหน่ง พนักงานเก็บค่าน้ำ จดมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานเก็บค่าน้ำ จดมาตรน้ำประปา หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างหมาบริการตำแหน่ง พนักงานเก็บค่าน้ำ จดมาตรน้ำประปา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานเก็บค่าน้ำ จดมาตรน้ำประปา หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่