แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ซื้อวัสดุกีฬาให้หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
อาหารเสริม (นม) เปิดเทอม ศพด. 5 ศูนย์ 18/11/2022
อาหารเสริม (นม) สพฐ. 07/12/2021
อาหารเสริม (นม) สพฐ. 07/12/2021
โครงการจัดซื้อนมเยียวยาโควิส 1/2564 23/06/2021
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. 21/06/2021
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. 21/06/2021
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ อบต.แห่งใหม่ 11/02/2021
อาหารเสริม (นม) ศพด จำนวน 5 ศูนย์ 04/11/2020
อาหารเสริม (นม) สพฐ จำนวน 3 โรงเรียน 04/11/2020
อาหารเสริม (นม) สพฐ จำนวน 3 โรงเรียน 05/08/2020
โครงการต่อเติมห้องเก็บของหลังสำนักงาน 11/06/2020
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เเบบดับเบิ้ลเเค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน 05/06/2020
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เเบบดับเบิ้ลเเค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน 05/06/2020
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เเบบดับเบิ้ลเเค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน 05/06/2020
โครงการพัฒนาด้านการจัดเก็บข้อมูลด้านภาษี (แผนที่ภาษี) 13/05/2020
ก่อสร้างอาคารกู้ชีพ 22/04/2020
ก่อสร้างอาคารกู้ชีพ 21/04/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านวังสมบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2023
ซื้อวัสดุกีฬาให้หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านคำเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านวังแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดเทอม สพฐ. 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2022
จ้างเหมาโครงการขุดบ่อขยะ ฝังกลบ งานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมกลบ (จำนวน ๒ บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2022
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอสูง (แบบลูกบอล) ม.๔ บ.คำเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. เปิดเทอม นมถุง 1/65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. เปิดเทอม 1/65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2022
วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในการควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 24/03/2022
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2022
ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะทำงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2022
จ้างจัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2023
ซื้อวัสดุกีฬาให้หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณปากบ่อขยะ หมู่ที่ ๑ บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
จ้างซ่อมแซมฝายทดน้ำลำห้วยทวน บ้านวังดารา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการ วันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านคำเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2023
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2023
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างบริการเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างเหมาบริการงานธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้าง้เหมาบริการตำแหน่ง พนักงานเก็บค่าน้ำ จดมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานเก็บค่าน้ำ จดมาตรน้ำประปา หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างหมาบริการตำแหน่ง พนักงานเก็บค่าน้ำ จดมาตรน้ำประปา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานเก็บค่าน้ำ จดมาตรน้ำประปา หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่