แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
อาหารเสริม (นม) ศพด. จำนวน 5 แห่ง 29/05/2024
อาหารเสริม (นม) สพฐ 3 แห่ง 30/05/2023
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน (อบต.วังทอง) ภายใต้กลุ่มงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก 23/03/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแมด หมู่ที่ ๕ - ฝายท่ามะนาว รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ ๑๔๗ - ๐๐๕ 03/03/2023
ซื้อวัสดุกีฬาให้หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
อาหารเสริม (นม) เปิดเทอม ศพด. 5 ศูนย์ 18/11/2022
อาหารเสริม (นม) สพฐ. 07/12/2021
อาหารเสริม (นม) สพฐ. 07/12/2021
โครงการจัดซื้อนมเยียวยาโควิส 1/2564 23/06/2021
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. 21/06/2021
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. 21/06/2021
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ อบต.แห่งใหม่ 11/02/2021
อาหารเสริม (นม) ศพด จำนวน 5 ศูนย์ 04/11/2020
อาหารเสริม (นม) สพฐ จำนวน 3 โรงเรียน 04/11/2020
อาหารเสริม (นม) สพฐ จำนวน 3 โรงเรียน 05/08/2020
โครงการต่อเติมห้องเก็บของหลังสำนักงาน 11/06/2020
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เเบบดับเบิ้ลเเค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน 05/06/2020
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เเบบดับเบิ้ลเเค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน 05/06/2020
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เเบบดับเบิ้ลเเค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน 05/06/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) หมู่ที่ ๙ บ้านวังชัย ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) หมู่ ๕ บ้านกำแมด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) หมู่ ๒ บ้านวังดารา ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแมด หมู่ที่ ๕ - ฝายท่ามะนาว รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ ๑๔๗ - ๐๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2023
ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างติดตั้งหอถังระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างติดตั้งหอถังระบบประปาหมู่ที่ 5 บ้านกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 2 บ้านวังดารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน (อบต.วังทอง) ภายใต้กลุ่มงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
จ้างก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ รอบเมรุ หมู่ที่ 4 บ้านคำเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านเหล่าหลวงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านวังแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล ม.7 บ้านวังสมบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้านเหล่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล ม.9 บ้านวังชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 5 บ้านกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านวังสมบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2023
ซื้อวัสดุกีฬาให้หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแมด หมู่ที่ ๕ - ฝายท่ามะนาว รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ ๑๔๗ - ๐๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน (อบต.วังทอง) ภายใต้กลุ่มงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแมด หมู่ที่ ๕ - ฝายท่ามะนาว รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ ๑๔๗ - ๐๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เเบบดับเบิ้ลเเค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/06/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแมด หมู่ที่ ๕ - ฝายท่ามะนาว รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ ๑๔๗ - ๐๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน (อบต.วังทอง) ภายใต้กลุ่มงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เเบบดับเบิ้ลเเค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
จ้างเหมาบุคคลจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่7 บ้านวังสมบัติใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2024
จ้างเหมาจดมาตรน้ำประปาหมู่ที่ 4 บ้านคำเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2024
จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำประปาแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2024
จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำประปาแบบโซล่าเซลล์หมู่ที่ 4 บ้านคำเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2024
จ้างเหมาบุคคลจดมาตรน้ำประปาหมู่ที่ 2 บ้านวังดารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2024
จ้างก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 7 บ้านวังสมบัติ (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
จ้างก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 7 บ้านวังสมบัติ (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จ หมู่ที่ 2 บ้านวังดารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศกองคลัง หมายเลข 420-61-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 5 บ้านกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. จำนวน 5 แห่ง นมเปิดเทอมเดือนพฤษภาคม จำนวน 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างเหมาบุคคลจดมาตรน้ำประปาและค่าขยะหมู่ที่ 1 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2024
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์หมู่ที่ 2 บ้านวังดารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบุคคลจดมาตรน้ำประปาหมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
ซื้อเติมถังออกซิเจน (งานกู้ชีพก้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
จ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็ปไซต์(องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม)พลาสเจอร์ไรส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2023
ซื้อค่ารับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างเหมาบุคคลจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) หมู่ที่ ๙ บ้านวังชัย ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและตกแต่งบ่อขยะด้วยเครื่องจักรพร้อมกลบ บ้านวังทอง หมู่ ๑ ตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2023
จ้างบริการเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างเหมาบริการงานธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่