Posted in การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ

การนัดประชุม​สมัย​สามัญ​ ที่​ 4​ ประจำปี​ 2566

Continue Reading...
Posted in การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ

การนัดประชุม​สมัย​สามัญ​ ที่​ 3 ประจำปี​ 2566

Continue Reading...
Posted in การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ

การนัดประชุม​สมัย​สามัญ​ ที่​ 2​ ประจำปี​ 2566

Continue Reading...
Posted in การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

การเรียกประชุม​สมัย​สามัญ​ สมัยที่​ 4​ ประจำปี​ 2566​

Continue Reading...
Posted in การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

การเรียกประชุม​สมัย​สามัญ​ สมัยที่​ 3​ ประจำปี​ 2566

Continue Reading...
Posted in การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

การเรียกประชุม​สมัย​สามัญ​ สมัยที่​ 2​ ประจำปี​ 2566

Continue Reading...
Posted in การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

การเรียก​ประชุม​สมัย​สามัญ​ สมัยที่​ 1​ ประจำปี​ 2566

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ประชุมสภา ประจำเดือนพฤศจิกายน65

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ประชุมสภา ประจำเดือนตุลาคม65

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ประชุมสภา ประจำเดือนกันยายน65

Continue Reading...