กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายพีระพล หาญเสนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
064-8587593

นางสาววิรามาศ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ศพด.วัดโนนสว่าง

ศพด.วัดป่าคำเจริญ

ศพด.วัดสามัคคีเจริญธรรม

ศพด.บ้านกำแมด

ศพด.บ้านวังสมบัติ

นางวงเดือน เนียมจันทร์หอม
ครู คศ.๒
097-9715299

นางสาวประนอม จอมทอง
ครู คศ.๒

นางบุญหลาย ดวงพิมพ์
ครู คศ.๒

นางสาวพิมพ์นภามาศ โพธิ์ชัยศรี
ครู คศ.๑

นางสาวสมภาร ผ่องแผ้ว
ครู คศ.๒

นางมลฤดี จันทร์สวย
ครู คศ.๑

นางสาวละมุด ขมิฬ
ครู คศ.๒

นางกัญญา ศรีษาคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางทัศนีกร พิลาวัลย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิริพันธ์ หาหวย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางโฉมญา อุดมสุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสายพิน ขันชารี
ครู คศ.๑

นางสาวเนตรชนก แก้วปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมัสยา สองพารี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก