หัวหน้าส่วนราชการ

นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
080-0092596

น.ส.สุพิชชา แสงเขียว
หัวหน้าสำนักปลัด
081-0522558

นางกิติยา  ภวภูตานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
064-3289168

 นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-7996078

นายวีระชัย  ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
กองการศึกษาและวัฒนธรรม

mungmee