หัวหน้าส่วนราชการ

นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
080-0092596

นายโกสินทร์  อหันตะ
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
084-0319980

นางกิติยา  ภวภูตานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
064-3289168

 นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-7996078

นายวีระชัย  ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
หัวหน้ากองการศึกษาแลวัฒนธรรม