สำนักปลัด

น.ส.สุพิชชา แสงเขียว
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 081-0522558

งานบริหารทั่วไป

นายโกสินทร์ อหันตะ
นักทรัพยากรบุคคล
084-0319980

งานนโยบายและแผน

นายชาญวิทย์ พิลาวัลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
090-8420072

งานพัฒนาชุมชน

นางพรมงคล บัวระพา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
098-6308541

งานป้องกัน ฯ

นายนัฐพงษ์ บุญมาแคน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
083-3525161

งานเกษตร

นายสิงหชัย สาจำปา
นักวิชาการเกษตร

นางญฬฎา แวงวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
0856483537

นางสาวสุกัญญา แก้วบุดดา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

นางสาวดุษฎี ชัยนิคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 087-1080474

นางสุพิชฌาย์ วงภูธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
0641036123

นายธนวัฒน์ เกินดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
088-7654854

นายเทวัญ จันทร์สวย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
093-4134322

นายอลงกรณ์  เกินดี
พนักงานกู้ชีพ

นายอภิสิทธิ์ ศรีบุญมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 096-3914906

นายชูเกียรติ   วงวาสน์
พนักงานกู้ชีพ

นายวีระชัย ดวงพิมพ์
คนงานทั่วไป
063-7363292

นายศิริศักดิ์  จันทร์เขียว
พนักงานกู้ชีพ

นายชุมพร คาทาสี
คนงานทั่วไป
094-2789062

นายน้อย   รักเสมอวงศ์
พนักงานดับเพลิง

นางเมขลา  ดุงศรีแก้ว
คนงานทั่วไป
063-3072340

นายไชยา   คำแก้ว
พนักงานกู้ชีพ

นายกฤษฏา อุปัชฌาย์
คนงานทั่วไป

นายประดิษฐ์   หงส์แสน
พนักงานกู้ชีพ

นางวิภารัตน์ วงศ์วาสน์
คนงานทั่วไป
093-0819027

นายสมาน  หงส์สา
พนักงานกู้ชีพ

นายเดชา จันทร์เสนา
พนักงานขับรถยนต์
063-6590793

นายภัสรา  นามพยัคย์
 พนักงานดับเพลิง

นายสุขสวัสดิ์  วงศ์วาสน์
พนักงานเก็บค่าน้ำประปา

นายบดินทร์  สองพาลี
 พนักงานกู้ชีพ

นายประวิทย์  แก้วปัญญา
 พนักงานดับเพลิง

นางสาวจิราพร ศรีษาคำ
คนงานทั่วไป
061-095-2593

นางสาวรินทร์ลภัส  ปุณวัจน์วรกิจ
คนงานทั่วไป
080-2681583

mungmee