ข้อมูลผู้บริหาร

นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 093-5270657

นายไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ
รองนายก อบต.วังทอง
โทร : 087-1387134

นายสมบัติ ศรีสวัสฉิม
รองนายก อบต.วังทอง
โทร : 095-1894343

นายสงบ พุทธา
เลขานุการนายก อบต.วังทอง
โทร : 090-8625139

นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
080-0092596

น.ส.สุพิชชา แสงเขียว
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 081-0522558

นางกิติยา  ภวภูตานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
064-3289168

 นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-7996078

นายวีระชัย  ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
หัวหน้ากองการศึกษาแลวัฒนธรรม