ข้อมูลผู้บริหาร

นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 093-5270657

นายไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ
รองนายก อบต.วังทอง
โทร : 087-1387134

นายสมบัติ ศรีสวัสฉิม
รองนายก อบต.วังทอง
โทร : 095-1894343

นายสงบ พุทธา
เลขานุการนายก อบต.วังทอง
โทร : 090-8625139