กองคลัง

นางกิติยา  ภวภูตานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
064-3289168

นางสาวศิริ  พัฒณะสาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
099-5454947

นางสาวพิชยา  ไชยวงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
097-9923226

นางสาววิชญาพร  หารีกัน
ธุรการกองคลัง

นางสาววนิดา  หงษ์แสน
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
088-7860745

นางนันทนา  สิงทุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
089-0723629

รสินทรา ดียางหวาย
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

mungmee