กองคลัง

นางกิติยา  ภวภูตานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
064-3289168

นางสาวศิริ  พัฒณะสาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
099-5454947

นายวิษณุ  มีศิริ
เจ้าพนักงานพัสดุ
094-3922299

นางสาวพิชยา  ไชยวงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
097-9923226

นางสาววนิดา  หงษ์แสน
ธุรการกองคลัง
088-7860745

นางนันทนา  สิงทุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
089-0723629

   นางสาววิชญาพร  หารีกัน
        ธุรการกองคลัง

                                           รสินทรา ดียางหวาย
                                    ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี