กองช่าง

 นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-7996078

สิบโท ชัยวัฒน์  สุวรรณ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
094-4940429 

นายสมพงษ์  บุญเทพ
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
062-1361832

นายเจริญทอง    เนียมจันทร์หอม
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
098-6657318

นางสาวรินทร์ลภัส  ปุณวัจน์วรกิจ
ธุรการกองช่าง
080-2681583