โครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ด้านสังคมสงเคราะห์
การสังคมสงเคราะห์-ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 10 คน
-ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน204 คน
-ผู้สูงอายุในตำบลวังทอง จำนวน 907 คน

ส่งเสริมด้านอาชีพ

ด้านยาเสพติด
-มีการดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติด
-มีการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ