สมาชิกสภา

นายบุญธรรม เอื้อนไธสง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 087-0928635

นายศักดิ์ดา จันสวย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 087-8628221

นายไพมณี ดุงศรีแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 061-1505772

นายประยูร เข็มศรีรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 093-5318962

นายสุริยัน วิลาจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นายสมพร ภูผิวแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 098-2432508

นายอนุรักษ์ ดุงแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 080-1397134

นายสมพงษ์ ซอกรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 095-6076778

นายหมอน ศรีชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
โทร : 095-3465900