ข้อมูลสภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ยกฐานะ จากสภาตำบลวังทอง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539 โดยปัจจุบัน นายประมวลศิลป์ ขันชารี ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบิหารส่วนตำบลวังทอง นายวิชิต วงปัตตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายปัญญา ราชพลแสน เป็นประธานสภาองค์การบิหารส่วนตำบลวังทอง

ที่ตั้ง

องค์การบิหารส่วนตำบลวังทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 99 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอบ้านดุง 15 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ 0-4218-0815

โทรสาร 0-4218-0815

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้ จดตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันออก จดตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก จดตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

เนื้อที่

ตำบลวังทองมีเนื้อที่ทั้งหมด 36.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,506 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าละเมาะไม่มีภูเขาลักษณะสภาพดินเป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ซึ่งไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้นาน

ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีลำน้ำทวนไหลผ่าน และมีแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำที่สำคัญ 2 แห่ง ได้แก่

1. แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวังคางฮุง

2. แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวัดวังดาราศรัทธาธรรม

– ลำน้ำ, ลำห้วย 9 แห่ง

– บึง, หนอง 7 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ฝาย 10 แห่ง

ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง จำนวนประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน แยกดังนี้

หมู่บ้าน ชื่อผู้นำ ตำแหน่ง

หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง นายวีรวรรณ ศิริคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1

หมู่ที่ 2 บ้านวังดารา นายสำลี จันทะปะทัศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง นายอมรวัฒน์ ซอกลม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3

หมู่ที่ 4 บ้านคำเจริญ นายบัญชา ศรีษาคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4

หมู่ที่ 5 บ้านกำแมด นายสาคร ภูงามดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5

หมู่ที่ 6 บ้านวังแสนสุข นางสาวเย็นจิต เชื้อคำจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6

หมู่ที่ 7 บ้านวังสมบัติ นายประยอม พัฒนสาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7

หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวงใต้ นายประเสริฐ โอดหมั่น กำนันตำบลวังทอง

หมู่ที่ 9 บ้านวังชัย นายบุญมา วงศ์วาสน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9

จำนวนประชากร

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน

หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง 632 594 1,226 391

หมู่ที่ 2 บ้านวังดารา 282 259 541 148

หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง 493 474 967 255

หมู่ที่ 4 บ้านคำเจริญ 267 251 518 159

หมู่ที่ 5 บ้านกำแมด 236 245 481 146

หมู่ที่ 6 บ้านวังแสนสุข 340 331 671 169

หมู่ที่ 7 บ้านวังสมบัติ 340 314 654 193

หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวงใต้ 310 299 609 169

หมู่ที่ 9 บ้านวังชัย 272 251 523 133

รวม 3,172 3,018 6,190 1,763
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีสมาชิกสภาจำนวน 18 คนประกอบด้วย

ประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน โดยนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตามมติของสภา มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น

– พิจารณาการตราข้อบัญญัติเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

– ตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารโดยการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปราย

– การอนุมัติงบประมาณประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนตามนโยบายและโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เป็นต้น

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

1 นายปัญญา ราชพลแสนน ประธานสภาฯ

2 นายไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ รองประธานสภาฯ

3 นางวิภารัตน์ วงศ์วาสน์ ส.อบต. ม. 1

4 นางประเวียน สุนทรชัย ส.อบต. ม. 1

5 นายแสงเดือน ชัยนิคม ส.อบต. ม. 2

6 นายบุญธง เสาว์มา ส.อบต. ม. 2

7 นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์ฉิม ส.อบต. ม. 3

8 นายบุญธรรม เอื้อนไธสง ส.อบต. ม. 4

9 นายจารึก ประเทศ ส.อบต. ม. 4

10 นายสมพร ภูผิวแก้ว ส.อบต. ม. 5

11 นายสมคิด บุรีเพีย ส.อบต. ม. 5

12 นายอนุรักษ์ ดุงแก้ว ส.อบต. ม. 6

13 นางดวงจันทร์ พูลสวัสดิ์ ส.อบต. ม. 6

14 นายศักดิ์ดา จันสวย ส.อบต. ม. 7

15 นายสุภีร์ เชื้อนาข่า ส.อบต. ม. 8

16 นายสมพงษ์ ซอกรม ส.อบต. ม. 8

17 นายเสา โชคจิรพัฒน์ ส.อบต. ม. 9

18 นางบัวเครือ สองพารี ส.อบต. ม 9
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
ในฐานะของฝ่ายบริหารมี 4 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขานุการนายก 1 คน มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กำหนดเช่น

– การกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

– การควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้น

รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

1 นายประมวลศิลป์ ขันชารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2 นายทองม้วน ภูกองชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3 นายสมร เนียมจันทร์หอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4 นายวาสนา คำแก้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวนบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง