Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2566

ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สู…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ฐานข้อมูลปัจจุบัน lpa 67

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...