Posted in คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ

Continue Reading...
Posted in คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Continue Reading...
Posted in คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

Continue Reading...
Posted in คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง

Continue Reading...
Posted in คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ตัวอย่างคาสั่ง/ประกาศ งา

Continue Reading...
Posted in คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Continue Reading...
Posted in คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานหอพัก

Continue Reading...
Posted in คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) ประจาปี พ.ศ. 2562

Continue Reading...
Posted in คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศฟินแลนด์

Continue Reading...