Posted in มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

Continue Reading...
Posted in มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Continue Reading...
Posted in มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

คะเเนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

Continue Reading...
Posted in มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

Continue Reading...