นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์ ประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภา พร้อมด้วย นายโกสินทร์ อหันตะ นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดและ นายบดินทร์ จันทร์โลมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ชุดเคลื่อนที่เร็ว ตำบลวังทอง รวมเปิดโครงการ