วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ. แปลงนาสาธิตศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๙๐๘ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ. แปลงนาสาธิตศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๙๐๘ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พลตรียุทธนา มีทิพย์ ผู้บังคับบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ คุณคุณนิธิชญา ศรีสุขพรชัย ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ 908 นายสมเมือง ผางค้อน้อย ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 908 นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านดุง หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ และนักเรียนร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อของประชาชนในพื้นที่ตำบลวังทอง