องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับงานสาธารณสุข ผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออกในหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับงานสาธารณสุข ผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออกในหมู่บ้าน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังทอง ระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด ผลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย