วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองลงพื้นที่สำรวจปัญหาวัชพืชจอกแหน ขวางทางน้ำไหล ลำห้วยสาธารณะ อุดตันใต้สะพานฝายท่ามะนาว สะพาสคำเจริญ สะพานวังดารา

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองลงพื้นที่สำรวจปัญหาวัชพืชจอกแหน ขวางทางน้ำไหล ลำห้วยสาธารณะ อุดตันใต้สะพานฝายท่ามะนาว สะพาสคำเจริญ สะพานวังดารา ฝายห้วยทวนวังดาราส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประขาชนตามลำน้ำห้วยทวน งานป้องกันฯได้ประสานงานนำเครื่องจักรของ อบจ.และบริษัทคูณเสมอ ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย