วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนและตดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายก ๒ ท่าน เลขานุการนายก สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองทุกส่วน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาและยก ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้เน้นย้ำในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรม องค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเกิดความตระหนัก ในการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “ งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” หัวหน้าส่วนราชการทุกคนจะต้องนำไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับ การบริการที่เป็นธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองอีกทางหนึ่ง

mungmee