วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและจิตใจให้เบิกบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางพรมงคล บัวระพา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ และสามารถดูแลตัวเอง สามารถใช้ชีวิตในวัยสูงอายุร่วมกับครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และผู้สูงอายุในตำบลวังทองร่วมงาน 120 คน

Admin