ต่อเติมสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ผู้มีความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาา2019 (COVID-19)