วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประมวลศิลป์ ขันชารี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ออกฉีดพ่นน้ำยากำจัด ยุงลายพร้อมทำความสะอาดบริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ทั้ง ๕ ศูนย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรค