Posted in จดหมายข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ ” การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566″ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย คณะติดตาม หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบบ้านสตรีแห่งชาติในพระ ราชินูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุครบ ๖๘ พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2566 ณ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และ มอบบ้านให้แก่ นายทวี โพธิสุด ผู้ยากไร้และมีความพิการ ทางการเคลื่อไหว บ้านวัง สมบัติหมู่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

การสร้างเครือข่ายนักขับเคลื่อน ยุทรศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ระดับตำบล

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้จัดทำโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ และประชาคมหมู่บ้าน นำโดย ท่านนายกฯ นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังทองข้าราชการและพนักงาน ลงพื้นที่ประชาคม เพื่อออกรับบริการและอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลนำมาปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนา สาธิตศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๙๐๘ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พลตรียุทธนา มีทิพย์ ผู้บังคับบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ คุณคุณนิธิชญา ศรีสุขพรชัย ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ ๙๐๘ นายสมเมือง ฝางค้อน้อย ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๙๐๘ นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านดุง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ การอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อของ ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังทอง

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รวมกับ สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลองทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้ทุกครัวเรือนที่มี พื้นที่หลังบ้านได้ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและได้ให้สื่อสารว่าหากครัวเรือนใตไม่มีพื้นที่ที่เป็นที่ดินก็สามารถทำได้โดยการนำ กะละมัง หรือถังที่มีปากกว้างมาใส่ดินและจัดทำเป็นสวนพร้อมติดตั้งถังขยะเปียกได้ตรงกลาง ก็ช่วยทำให้พืชผัก หรือไม้ตอก สามารถเจริญได้อย่างงอกงามและเพิ่มบรรยากาศที่ดีให้แก่ครัวเรือนอีกด้วยนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีผลประโยชน์ทางอ้อม อีกมากมาย เช่น การลตรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการปลูกผักสวนครัวเนื่องจากดินมีสภาพความสมบูรณ์มากขึ้นทำให้พืชผัก ได้รับสารอาหาร เป็นต้น

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

โครงการชาววังรวมพลังป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

สำรวจปัญหาขยะวัชพืช ติดทางระบายน้ำ ลำห้วยสาธาณะฝ่ายท่ามะนาว สะพานคำเจริญ สะพานวังดารา ฝายห้วยทวนวังตารา

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

กิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

โครงการ “เยี่ยมยาม ถามข่าวชาวประชาอำเภอบ้านดุง”

Continue Reading...