วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้จัดทำโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ และประชาคมหมู่บ้าน นำโดย ท่านนายกฯ นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังทองข้าราชการและพนักงาน ลงพื้นที่ประชาคม เพื่อออกรับบริการและอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลนำมาปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Admin Wangtong