องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รวมกับ สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลองทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้ทุกครัวเรือนที่มี พื้นที่หลังบ้านได้ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและได้ให้สื่อสารว่าหากครัวเรือนใตไม่มีพื้นที่ที่เป็นที่ดินก็สามารถทำได้โดยการนำ กะละมัง หรือถังที่มีปากกว้างมาใส่ดินและจัดทำเป็นสวนพร้อมติดตั้งถังขยะเปียกได้ตรงกลาง ก็ช่วยทำให้พืชผัก หรือไม้ตอก สามารถเจริญได้อย่างงอกงามและเพิ่มบรรยากาศที่ดีให้แก่ครัวเรือนอีกด้วยนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีผลประโยชน์ทางอ้อม อีกมากมาย เช่น การลตรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการปลูกผักสวนครัวเนื่องจากดินมีสภาพความสมบูรณ์มากขึ้นทำให้พืชผัก ได้รับสารอาหาร เป็นต้น