วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนา สาธิตศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๙๐๘ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พลตรียุทธนา มีทิพย์ ผู้บังคับบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ คุณคุณนิธิชญา ศรีสุขพรชัย ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ ๙๐๘ นายสมเมือง ฝางค้อน้อย ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๙๐๘ นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านดุง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ การอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อของ ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังทอง