วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ รพ.สต.วังดารา ดำเนินการจัดหาพาหนะรับ-ส่ง ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังทอง กลุ่มโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มและกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอบ้านดุง

mungmee