วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยทำการฉีดพ่นบริเวณพื้นที่สาธารณะ ศาลาประชาคม วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ทุกหมู่บ้านในตำบลวังทอง

mungmee