องค์บริหารส่วนตำบลวังทอง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี