องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลวังทองทุกหมู่บ้านร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะ จัดทำโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประเด็นการขับเคลื่อนระบบการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (การขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองเด็กระดับตำบล) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี